نظرسنجی

به نظر شما مقالات درج شده در وب سایت تا چه حدی مفید بوده است؟ مشاهده نتایج

مقالات حسابرسی

ردیف

عنوان مقاله

دانلود

ناشر

1

سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی

دانلود فایل

دکتر سید حسین سجادی

2

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی

دانلود فایل

دکتر سید حسین سجادی

3

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

دانلود فایل

دکتر سید حسین سجادی

4

حسابرسی عملکرد

دانلود فایل

-

5

تحقیقات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی

دانلود فایل

دکتر سید حسین علوی طبری

6

تجزیه و تحلیل مثلث تقلب  مطابق با مدل حسابرسی

دانلود فایل

دکتر لقمان پاکروان

7

بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دانلود فایل

دکتر عباس هشی

8

اختلاف نظر میان مدرسان و حسابرسان مستقل در رابطه با برنامه درسی کارشناسی حسابداری

دانلود فایل

دکتر ایرج نوروش