آخرین مطالب و اخبار

1398/04/02 11:51

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی


۱- آزمون های نقدینگی (تعیین ظرفیت اعتباری موسسه تجاری)

میزان اعتبار افراد از نقطه نظر اعتبار دهنده حائز اهمیت بوده و مسلماً به علل مختلف و ضع مشتریان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفته است. در گذشته های دور از آن جایی که حجم معاملات بسیار محدود بوده است، تعیین اعتبار افراد نیز به همان نسبت آسان بوده است. اما امروزه به علت صنعتی شدن و پیچیدگی و وسعت عملیات بازرگانی و توسعه اقتصادی، تعیین اعتبار اهمیت زیادی پیدا نموده است به ضرورت همین مطلب، امروزه در سازمان های اداری، اغلب موسسات تولیدی و بازرگانی، قسمتی به نام دایره اعتبارات جهت تحقیق و بررسی و تعیین ظرفیت اعتباری مشتریان و همجینین قدرت بازپرداخت آنها ایجاد شده است.

همچنین از آنجایی که بدهی های کوتاه مدت موسسه از محل دارایی های جاری، پرداخت می شود و هرچه دارایی های جاری یک موسسه نسبت به بدهی های جاری آن بیشتر وقابلیت تبدیل شدن آن به پول نقد، سریعتر باشد، نقدینگی موسسه بیشتر و بازپرداخت بدهی های تجاری، سهل تر خواهد بود.

بنابراین آزمون های نقدینگی توان شرکت را در تبدیل دارایی جاری به وجه نقد و بازپرداخت بدهی های جاری موسسه نشان می دهد در آزمون های نقدینگی تأکید بر روی دارایی های جاری و بدهی های جاری دارد که اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش است. لذا برای سنجش نقدینگی موسسه و تعیین ظرفیت اعتباری و قدرت بازپرداخت، از نسبت های زیر استفاده می شود:

الف) نسبت جاری

نسبت جاری، از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید، باتوجه به نسبت جاری می توان تعداد دفعاتی که بدهی های جاری از محل دارایی های جاری پرداخت می شوند را مشخص نمود.

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری = نسبت جاری

حد مطلوب نسبت جاری ۲ می باشد؛ به این معنی که به واسطه دارایی های جاری که در اختیار موسسه است می توان دو دفعه بدهی های جاری موسسه را پرداخت کرد. لازم به توضیح است که اگر نسبت جاری در موسسه ای کمتر از ۲ باشد، نمایانگر خطر توانایی پرداخت دیون موسسه موردنظر خواهد بود.

ب) نسبت سریع (نسبت آنی)

نسبت سریع عبارت است از نسبت مجموع برخی از اقلام دارایی جاری که یا نقد هستند و یا قابلیت تبدیل آنها به نقد بسیار زیاد است (که به این نوع دارایی ها، دارایی های آنی گفته می شود) به بدهی جاری.
لازم به ذکر است که موجودی کالا و مواد و پیش پرداخت هزینه، جزو دارایی های آنی محسوب نمی شود همچنین منظور از بدهی های جاری، بستانکاران، اسناد پرداختنی و هزینه های پرداختنی می باشد.

نسبت آنی

نسبت آنی، توان بازپرداخت بدهیهای موسسه را در هر لحظه بیان می کند به عبارت دیگر اگرهر لحظه طلبکار به موسسه مراجعه کند، موسسه در ضمن این که به فعالیت های خود ادامه می دهد، باید توان پرداخت بدهی ایشان را داشته باشد. به همن علت در نسبت آنی، از موجودی نقد و سایر دارایی های جاری که خیلی سریع، قابل تبدیل به وجه نقد می باشند، استفاده می شود.

= نسبت آنی(پیش پرداخت هزینه+ موجودی کالا) – دارایی های جاری
تقسیم بر بدهی های جاری
یا به عبارت دیگر :

دارایی های سریع تقسیم بر بدهی های جاری = نسبت آنی

اکثر حسابدارن معتقدند که حد مطلوب این نسبت باید در هر موسسه حداقل معادل ۱ باشد.

ج) سرمایه در گردش

بدهی های جاری- دارایی های جاری= سرمایه در گردش

د) گردش مطالبات

یکی دیگر از ملاکهای سنجش نقدینگی در موسسات، گردش مطالبات می باشد و نشان دهنده این مطلب است که حساب های دریافتنی با چه سرعتی به وجه نقد تبدیل می شوند یا به عبارت دیگر نشان می دهد که درطول دوره مالی بدهکاران چندمرتبه، بدهی خود را پرداخت کرد و مجدداً فروش نسیه صورت گرفته است.

گردش مطالبات

گردش مطالبات در موسسه از تقسیم فروش نسیه بر روی میانگین حساب های دریافتنی به دست می آید ولی گاهی اوقات، استخراج اطلاعات مربوط به فروش نسیه بسیار مشکل می باشد. در این صورت از مبلغ فروش خالص استفاده 
می شود.

فروش نسیه تقسیم بر میانگین حسابهای دریافتنی

باید توجه داشت اگر مانده حسابهای دریافتنی هر ماه، مشخص باشد آن را با هم جمع کرده و تقسیم بر ۱۲ ماه سال می کنیم و حاصل، میانگین حساب های دریافتنی است. ولی چنانچه مانده حسابهای دریافتنی در هر ماه را نداشته باشیم باید مانده ابتدای دوره و آخر دوره حساب های دریافتنی را جمع نمود و حاصل را تقسیم بر ۲ کنیم.

 دوره وصول مطالبات

دوره وصول مطالبات از تقسیم تعداد روزهای دوره مالی بر دفعات گردش مطالبات به دست می آید و حاصل آن روز است به این معنی که چند روز طول کشیده تا بدهکاران بدهی خود را تسویه نمایند.

تعداد روزهای دوره مالی تقسیم بر گردش مطالبات

حاصل به دست آمده را باید با سال های قبل مقایسه نمود تا این که وصول مطالبات در سررسید و یا دیر کرد در پرداخت آن، مشخص گردد.

ه) گردش کالا

یکی دیگر از معیارهای سنجش نقدینگی، در موسسات گردش کالا می باشد که نشان می دهد در طول یک دوره مالی انبار موسسه، چند مرتبه از کالا پر و خالی شده است. تعداد دفعات گردش کالا از تقسیم قیمت تمام شده کالای فروش رفته بر میانگین موجودی کالا بدست می آید.

قیمت تمام شده کالای فروش رفته تقسیم بر میانگین موجودی کالا

باید دقت داشت که برای محاسبه میانگین موجودی کالا، موجودی کالای ابتدای دوره و پایان دوره را جمع نمود و سپس حاصل را تقسیم بر ۲ کرد. حاصل به دست آمده از این نسبت را باید با سال های قبل مقایسه نمود و هرچقدر نسبت گردش کالا، بالاتر باشد نشان می دهد کالا سریعتر به فروش رسیده و سود بیشتری برای موسسه تحقق یافته و در نتیجه 
می توان گفت مطلوبتر است. دوره گردش کالا، از تقسیم ایام سال بر روی دفعات گردش کالا به دست می آید و حاصل آن، به روز است به این معنی که زمانی که انبا رموسسه پر از کالا بوده، چه مدتی زمانی طول کشیده تا خالی از کالا گردد. به عبارت دیگر، می توان گفت مدت زمانی را که جنس در انبار می ماند ،نشان می دهد و البته هر چقدر طولانی تر باشد به زیان موسسه خواهد بود.


۲- آزمون های توان واریز بدهی ها

همانطور که در آزمون قبلی اشاره شد، آزمون های نقدینگی به تنهایی توان بازپرداخت بدهی های جاری را مطالعه و بررسی می کند، در حالی که آزمون های توان واریز بدهی ها معیاری است برای سنجش توان بازپرداخت کل بدهی ها و تاکید مخصوص بر بدهیهای بلند مدت دارد. توانایی استقراض یا بازپرداخت بدهی ها، اغلب منجر به توانایی موسسه جهت تحصیل سرمایه از سهامداران می گردد، بدین ترتیب باید ارتباط بین حقوق صاحبان سهام و حقوق طلبکاران ارزیابی شود.

۱)دفعات واریز بدهی

به طور کلی می توان نسبت های آن آزمون را در پنج دسته تقسیم نمود:

هزینه بهره+ سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر هزینه بهره

۲)نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها تقسیم برجمع حقوق صاحبان سهام

۳)نسبت بدهی به جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها تقسیم بر (جمع بدهی + حقوق صاحبان سهام)

۴)نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر (جمع بدهی ها+ حقوق صاحبان سهام)

۵) نسبت گردش وجوه به جمع بدهی ها

وجوه حاصل از عملیات تقسیم بر متوسط جمع بدهی ها


۳- آزمون های سودآوری

هر واحد تجاری به منظور ادامه فعالیت و جذب سرمایه از سهامداران، ناگزیر است که سود کافی تحصیل نشود، موسسه قادر نخواهد بود که وجه نقد لازم را از سهامداران و یا طلبکاران موسسه جذب نماید و دراین صورت دوام و بقای موسسه به خطر می افتد.

به طور کلی می توان نسبت های این آزمون را در پنج دسته خلاصه نمود:

الف) بازده فروش

منظور از بازده فروش، نسبت سود به فروش است که عبارت است از:

سود خالص تقسیم بر فروش = بازده فروش

چنانچه بخواهیم بازده فروش را بر حسب درصد بیان کنیم از نسبت زیر استفاده می نماییم.

(سود خالص تقسیم بر فروش) ضربدر ۱۰۰= درصدبازده فروش

این نسبت نمایشگر آن است که در هریک صد ریال فروش چه مقدار سود به دست آمده است.

ب) بازده ارزش ویژه
این نسبت برای صاحبان سهام و تحلیل گران به مراتب با اهمیت تر از سایر نسبت ها است زیرا نتیجه سرمایه گذاری آنان را نشان داده است در این نسبت ارزش ویژه در اول دوره مالی را به کار می برند چرا که در پایان دوره مالی، ارزش ویژه، متاثر از سود یا زیان دوره است.

سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه اول دوره

نسب بر حسب درصد:

(سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه اول دوره) ضربدر ۱۰۰ = درصدبازده ارزش ویژه

گاهی اوقات در بازده ارزش ویژه منظور میانگین ارزش ویژه ابتدای دوره و پایان دوره می باشد که طریقه محاسبه آن به شرح زیر است.(ارزش ویژه پایان دوره+ ارش ویژه اول دوره) تقسیم بر۲ = میانگین ارزش ویژه


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
استانداردهای حسابداری , استاندارد حسابداری , حسابداری , تازه های حسابداری و حسابرسی , مقاله حسابداری , استاندارهای حسابداری , ثبت حسابداری , اصول حسابداری , ثبت های حسابداری , حسابداری انحلال و تصویه شرکت , حسابداری انحلال و تصویه شرکت , صورت های مالی حسابداری , نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری , حسابداری , ثبت حسابداری فروش , حسابداری کالای امانی , ثبت حسابداری صادرات , انواع کنترلهای داخلی حسابداری , کنترلهای داخلی حسابداری , حسابداری صادرات مواد , ثبت حسابداری صادرات مواد , روال ثبت حسابداری صادرات مواد , اصول متداول حسابداری , سازمان حسابداری و حسابرسی , سازمان حسابداری , رشته حسابداری , حسابداری حرفه‎ای , اسناد حسابداری , حسابداری صندوق , معادله اساسی حسابداری , فرم های حسابداری  , حسابداری مؤسسات تولیدی , حسابداری صنعتی , سند حسابداری , حسابداری تنخواه گردان , استاندارد شماره 1 حسابداری , چرخه حسابداری , استانداردهای جهانی حسابداری , سرفصل‌های حسابداری , فرآیند حسابداری , استاندارد شماره 11 حسابداری , ثبت حسابداری مورد نیاز برای فروش , ثبت های مهم و حساس حسابداری , حسابداری مالیات بر ارزش افزوده , حسابداری هزینه ها و درآمدها , استانداردهای حسابداری ایران , مشاغل حسابداری , حسابداری مالی , حسابداری مالیاتی , حسابداری مقدماتی , ثبت سند در حسابداری مقدماتی , حسابداری بازرگانی , حسابداری دولتی , حسابداری  , حسابداری یعنی چی ؟ , استاندارد شماره ۲ حسابداری , اصول پذیرفته شده حسابداری , استانداردهای حسابداری , استانداردهای‌ حسابداری‌ , مدارک حسابداری , سند حسابداری , اسناد و مدارک مثبته در حسابداری  , مدارک مثبته در حسابداری , نحوه ثبت حسابداری مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت , استاندارد شماره ۱۱ حسابداری , استاندارد های حسابداری , اصول پذیرفته شده حسابداری , سند حسابداری , حسابداری ضایعات , حسابداری زائدات , کدینگ در نرم افزارهای حسابداری , روش حسابداری سهام خزانه  , حسابداری سهام خزانه  , دلیل بستن سال مالی در حسابداری , تغییرات استانداردهای حسابداری , استاندارد شماره 6 حسابداری , استانداردهای مصوب جدید حسابداری , استاندارد شماره 34 حسابداری , استاندارد شماره 8 حسابداری , استاندارد شماره 35 حسابداری , استاندارد شماره 12 حسابداری , استاندارد شماره 37 حسابداری , حسابداری استهلاک چیست؟ , حسابداری استهلاک , تفاوت حساب اندوخته و ذخیره در حسابداری چیست؟ , نرم افزارحسابداری , حسابداری شرکت های هواپیمایی , حسابداری معدن  , ثبت سند حسابداری مربوطه تسعیر ارز , استاندارد شماره 3 حسابداری , تعدیلات سنواتی در حسابداری , روش های حسابداری تنخواه گردان , حسابداری مالیات ارزش افزوده , حسابداری ذخیره مطالبات , سیستم حسابداری انبار  , استاندارد شماره 17 حسابداری  , تفاوت سند حسابداری با دفتر روزنامه  , حصه در حسابداری  , ثبت حسابداری ذخیره مطالبات و مزایای پایان کار  , حسابداری وجوه نقد , آموزش دفتر نویسی در حسابداری  , نسبت های مالی در حسابداری  , استاندارد حسابداری 19 ایران , ثبت حسابداری ارزش افزوده  , فروش به خود را چگونه باید ثبت حسابداری کنیم؟  , ثبت حسابداری حسابداری کمکهای بلاعوض دولت  , حسابداری کمکهای بلاعوض دولت , آینده بازار کاری رشته حسابداری  , تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟  , چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده  , ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده  , استاندارد شماره 15 حسابداری , پاداش هیات مدیره از بعد حسابداری و مالیاتی , مدارک بین المللی حسابداری  , انواع ارزش های اندازه گیری در حسابداری  , ارزش های اندازه گیری در حسابداری  , ثبت های حسابداری مرتبط با اسناد و فرم های انبار  , حسابداری شعب  , استاندارد ۲۹حسابداری , ثبت حسابداری فروش به خود  , شیوه ثبت حسابداری برای دارایی های سرقت شده , ثبت حسابداری برای دارایی های سرقت شده , ثبت سند حسابداری خرید کالا , ثبتهای حسابداری دولتی , ثبتهای حسابداری دولتی به روش نقدی تعدیل شده , مقایسه استاندارد حسابداری 17 ایران و استاندارد حسابداری بین المللی IAS38  , استاندارد حسابداری بین المللی IAS38 , حسابداری شعب  , حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر  , حسابداری تسهیلات مالی دریافتی , ثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک  , حسابداری منابع انسانی  , نظام حسابداری  , سررسید عمومی حسابداری  , تفاوت حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی  , فروش به خود را چگونه بایدثبت حسابداری کنیم ؟  , حسابداری سود سهام  , اصل اهمیت در حسابداری  , ثبت حسابداری پرداخت وام به کارکنان  , حسابداری مدیریت , حسابداری شرکتهای دامداری و دام پروری  , تفاوت اندوخته و ذخیره در حسابداری  , حسابداری چک های مدت دار  , حسابداری فروش کالا  , تغییرات استاندارد حسابداری ۲  , ثبت حسابداری انتقال کالا بین انبارها  , ثبت های حسابداری در واحدهای خدماتی , حسابداری بهای تمام شده  , ثبت سند حسابداری پیش پرداخت  , حسابداری الکترونیک  , نرم‌افزار حسابداری الکترونیک , نرم‌افزار حسابداری تحت وب , نرم‌افزار حسابداری متصل به فروشگاه اینترنتی , چگونه صورت های مالی حسابداری را تحلیل کنم؟  , ثبت حسابداری اجاره به شرط تملیک , ثبت های حسابداری مرتبط با اسناد و فرم های انبار , ثبت حسابداری پیمانکاری  , نحوه برخورد حسابداری با خسارات ناشی از زلزله و سایر سوانح طبیعی و مخارج بازسازی آن  , ثبت های مهم حسابداری , ثبت حسابداری ایجاد شرکت و آورده مالکان  , دلیل استفاده از مراکز هزینه در صدور اسناد حسابداری  , صورتهای مالی , صورتهای مالی حسابرسی شده  , تهیه صورتهای مالی , آثار تسعیر ارز در صورتهای مالی , شناسایی آثار تسعیر ارز در صورتهای مالی , صورت‎های مالی اساسی , چگونگی تقلب در صورتهای مالی , تقلب در صورتهای مالی , افشای صورتهای مالی , اصلاح اشتباهات در صورتهای مالی , اشتباهات در صورتهای مالی , استانداردهای تهیه صورتهای مالی , اقلام اصلی صورتهای مالی  , نحوه ی تهیه و تنظیم صورتهای مالی , جدیدترین تغییرات صورتهای مالی  , حسابرسی صورتهای مالی  , یادداشت های توضیحی صورتهای مالی , تجزیه و تحلیلهای صورتهای مالی  ,