آخرین مطالب و اخبار

1398/04/17 09:47

ثبت سرمایه گذاریها به روش ارزش متعارف

روش ارزش متعارف در مورد اوراق قرضه ای که تا تاریخ سررسید نگهداری نمیشود و نیز سرمایه گذاری در سهامی که ارزش متعارف آن به سهولت قابل تعیین میباشد و  بکارگیری روش ارزش ویژه و صورتهای مالی تلفیقی در مورد آن ضرورت ندارد، مصداق می یابد کـه بـه عنـوان اوراق  بهادار قابل داد وستد یا اوراق بهادار آماده برای فروش طبقه بندی میگردند.  

در این روش تمامی اوراق بهادار، اعم از اوراق بهادار قابل داد و ستد و اوراق بهادار آماده برای فروش در تاریخ ترازنامـه، بـاید بـه ارزش متعـارف گزارش شوند. تفـاوت بین ارزش متعارف اوراق بهادار در تاریخ ترازنامه با ارزش دفتری سرمایه گذاری در پایان دوره قبل معرف سـود (زیـان) تحقـق نیافته ناشی از نگهداشت سرمایه گذاری خواهد بود.  

طبق استانداردهای حسابداری، ارزش ثبـت شده هـر یـک از سرمایه گذاریهای طبقـه بندی شده بـه عنـوان اوراق  بهادار قابل داد و سـتد یـا اوراق بـهادار آمـاده بـرای فـروش بـاید بـه ارزش متعارف آن در تاریخ ترازنامه تعدیل شود.  

بدین منظور، برای هر یک از حسابهای سرمایه گذاری یک حساب ارزشـیابی در نظر گرفته میشـود که بـابت سـود ناشی ازنگهداشت سرمایه گذاری بدهکار و بابت زیان ناشی ازنگهداشت سـرمایه گذاری بستانکار میگردد. بدیـن  ترتیب ، ارزش دفتری هر یک از سرمایه گذاریها عبارت خواهد بـود ازمجموع بهای تمام شده اولیـه و مـانده حساب ارزشیابی .  

سـود (زیـان) تحقـق نیافتـه ناشی از نگهداشت سـرمایه گذاری بـرای اوراق بـهادار قابل داد و ستد، جزیی ازدرآمد سرمایه گذاری محسوب میشود و در محاسبه سود (زیان) خالص دوره جاری منظور میشود. در مورد  اوراق بهادار آماده برای فروش خالص سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت اوراق بـهادار، بـه عنـوان یکـی از اجزای حقوق صاحبان سهام تحت عنوان سود (زیان) تحقق نیافته انباشته سرمایه گذاری در اوراق بـهادار آماده بـرای فروش گزارش میگردد.  


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی , فعالیتهای سرمایه گذاری , انباشت سرمایه , سرمایه , سرمایه‌گذاری , سرمایه اجتماعی , مخارج سرمایه ای , شرایط اجاره سرمایه ای طبق استاندارد ۲۱ , اجاره سرمایه ای , تأمین سرمایه , صندوق سرمایه گذاری , صکوک گنماینده سرمایه‌گذاری , سرمایه  , حساب سرمایه , ارائیهای سرمایه ای دولت , دارائیهای سرمایه ای دولت , سرمایه  , افزایش سرمایه , سرمایه‌ در گردش‌ , سرمایه گذاری , حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز , سرمایه گذاری های جاری , سپرده ی سرمایه گذاری های کوتاه مدت , سرمایه‌گذار , سرمایه‌گذاری , اجاره سرمایه ای , حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ , سرمایه شرکت , تأمین‌ سرمایه‌ , سرمایه مسکن , کالای سرمایه ای , سود ناشی از سرمایه گذاری , بازده هزینه سرمایه , سرمایه گذاری های کوتاه مدت , بازپرداخت سـرمایه , راه های افزایش سرمایه , سرمایه خرد , سرمایه خرد برای شروع کار , شرایط اجاره سرمایه ای , شرکتهای سرمایه  , حقوق صاحبان سرمایه , آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ , ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ , سرمایه گذاری بلند مدت , سرمایه گذارییها , بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته , تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌  , 3⃣گروه حسابهای مربوط به حقوق صاحبان سرمایه , گروه حسابهای مربوط به حقوق صاحبان سرمایه , تعریف سرمایه در گردش چیست؟  , سرمایه در گردش , سرمایه گذاری چیست ؟  , سرمایه گذاری چیست ؟  , بازده سرمایه گذاری و انواع آن  , بازده سرمایه گذاری , ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس  , زیان سرمایه ای , شروط اجاره سرمایه ای  , شرکت سرمایه‌گذاری  , اصول بازار سرمایه , مدرک اصول بازار سرمایه , صورتحساب سرمایه چیست ؟  , صورتحساب سرمایه , هزینه‌های سرمایه‌ای , نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش  , ثبت سرمایه گذاریها به روش ارزش متعارف  ,