آخرین مطالب و اخبار

1398/05/14 09:27

اثر جریانهای نقدی ارزی بر صورت جریان وجوه نقد

الف - سود و زیان تسعیر مربوط به داراییهای عملیاتی و بدهیهای عملیاتی در شرکتهای غیر دولتی جز درآمدها و هزینه های عملیاتی گزارش می شود این گونه در آمدها و هزینه ها در صورتی بر جریانهای نقدی اثر می گذارند که طلب یا بدهی تسویه شود.

از آنجاییکه سود و زیان تسعیر از یک طرف در محاسبه سود و زیان عملیاتی و ازطرف دیگر بر  افزایش و کاهش داراییها و بدهیهای عملیاتی اثر دارد بنابراین فاقد اثر نقدی است و اثر سود و زیان تسعیر ارز خنثی است . 

اما در شرکتهای دولتی از آنجاییکه سود وزیان تسعیر ارز  به اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در حقوق صاحبان منظور می شود برای خنثی کردن اثر آن باید افزایش و کاهش اندوخته ی تسعیر به سود یا زیان عملیاتی اضافه یا کسر گردد.

 ب - موجودی ارزی از آنجاییکه سود وزیان  تسعیر ارز موجودی نقد در شرکت غیر دولتی در محاسبه سود عملیاتی منظور می شود تفاوت تسعیر مربوط به موجودی نقدی ارزی در تعدیلات منظور و در انتها به صورت جریان وجوه نقد به موجودی نقد اضافه می شود .

در شرکت دولتی سود وزیان  تسعیر به سود عملیاتی منظور نمی شود  در این صورت تعدیلی صورت نمی گیرد لیکن  در صورت و جود سود و زیان تسعیر مربوط به موجودی نقد ارزی به صورت یک رقم مجزا در انتهای صورت جریان وجوه نقد اضافه می شود.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :