آخرین مطالب و اخبار

1398/06/10 13:23

سرمایه گذاری های جاری به چند دسته و بر اساس چه معیاری طبقه بندی می شوند؟

سرمایه گذاری های جاری به دو دسته سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری طبقه بندی می شود.

طبقه بندی سرمایه گذاری های جاری به سریع المعامله بر اساس معیار زیر صورت می پذیرد:

• اوراق بهادار دارای بازار فعال داد و ستد باشد (یعنی بورسی یا فرابورسی باشد، نماد آن باز و قابل معامله باشد)

در صورتی که یک اوراق بهادار در طبقه سریع المعامله طبقه بندی نشود، در سایر  طبقه بندی خواهد شد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :