آخرین مطالب و اخبار

1398/07/09 12:06

انباشت و انتساب بهای حقوق و دستمزد

انباشت بهای حقوق و دستمزد

▪️ کنترل حقوق دستمزد  (  خالص دستمزد تولیدی و غیر تولیدی + بیمه + مالیات )   αα
▫️ حقوق دستمزد پرداختی( مبلغ خالص دستمزد)   αα
▪️مالیات پرداختنی  αα
▫️حق بیمه پرداختی ( مبلغ بیمه سهم کارفرما + سهم کارگر)  αα


♦️انتساب بهای حقوق ودستمزد:

▪️ کالا در جریان ساخت (حقوق و دستمزد پرسنل مستقیم  )        αα
▫️کنترل سربار ( حقوق پرسنل غیرمستقیم + حق بیمه  )    αα
▪️کارفرما برای پرسنل مستقیم و غیرمستقیم تولیدی    αα
▫️ هزینه عملیاتی (حقوق غیر تولیدیها + بیمه سهم کارفرما غیرتولیدی   )  αα
▪️کنترل حقوق دستمزد   αα

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1

پاسخ
برچسب ها : 
انباشت و انتساب بهای حقوق و دستمزد  , حقوق و دستمزد , لیست حقوق و دستمزد , بهای حقوق و دستمزد , انتساب بهای حقوق و دستمزد , محاسبه حقوق و دستمزد , نحوه محاسبه حقوق و دستمزد , سند حقوق و دستمزد , هزینه حقوق و دستمزد , کنترل سند حقوق و دستمزد , تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به مراکز هزینه , معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۸  , موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد  , مالیات حقوق و دستمزد , ثبت سند حقوق و دستمزد  , معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد  , قوانین حقوق و دستمزد , هزینه های قابل قبول حقوق و دستمزد  , كسور قانوني حقوق و دستمزد كاركنان , حقوق و دستمزد مطالبه نشده , آموزش جامع تمامی فرمولهای محاسبه حقوق و دستمزد  , محصول در جریان تولید دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد , حقوق و دستمزد پرداختنی , تسهیم هزینه های حقوق و دستمزد , اقلام مشمول بیمه و مالیات بمنظور تهیه لیست حقوق و دستمزد  ,