آخرین مطالب و اخبار

1399/02/06 09:00

شرایط بازنشستگی در سال 99 چقدر است؟‌

شرایط بازنشستگی از نظر سن وسابقه در حال حاضر برای اقایان وخانمهابه شرح وشرایط ذیل می باشد:
1. با ستناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی: دارا بودن ۴۲سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار
2. باستناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان وزنان ‌
3. باستناد تبصره ۲ ماده ۷۶ :داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت وزیان اور وبدون شرایط سنی

داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶قانون وتبصره های آن:

4. ماده ۷۶:داشتن ۲۰سال سابقه تمام برای مردان وزنان به ترتیب ۶۰سال و۵۵سال سن
5. تبصره ۱ ماده ۷۶ :داشتن ۵۰سال سن و۳۰سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان وبرای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵سال سن می باشد.‌

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

e

1

پاسخ