محتوا

وجوهی که مشمول کسر حق بیمه است :

   1- حقوق، دستمزد و کارمزد.
    2- فوق العاده های شغل.
    3- اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
    4- فوق العاده خارج از مرکز.
    5- فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
    6- کمک هزینه خواربار و مسکن.
    7- مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
    8- فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
    9- پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.

     وجوهی که مشمول کسر حق بیمه نیست، به شرح زیر است:
    - بازخرید ایام مرخصی.
    - کمک هزینه اولاد.
    - هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
    - عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
    - حق شیر و پاداش افزایش تولید.
    - خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
    - حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.

     در مورد حداقل و حداکثر دستمزد و نیز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضیحات ذیل جلب می کنیم:
     الف - حداقل دستمزد
     حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولان قانون تامین اجتماعی، برابر حقوق پایه ای است که هر سال با توجه به هزینه زندگی، از طرف شورای عالی کار، تعیین و به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
     ب - حداکثر دستمزد
     حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می شود.
     ج - دستمزد مقطوع
     علاوه بر دستمزدهای مذکور، طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی و حق بیمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند