خدمات موسسه

1 ثبت شرکت
2  اظهارنامه مالیاتی
3  اظهارنامه ارزش افز.ده
4  آموزش و فروش نرم افزارهای مالی
5  تهیه و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 6  مشاوره مالی
 7  مشاوره مالیاتی
 8  مشاوره تامین اجتماعی
 9  آموزش تخصصی حسابداری
 10  آموزش تخصصی حسابرسی
 11  ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده
 12  تهیه و ارائه گزارش فصلی خرید و فروش(ماده 169 ق م م )
 13  اعزام حسابدار بصورت پاره وقت و تمام وقت
 14  پلمپ و تحریر دفاتر قانونی(روزنامه - کل)